આ અઠવાડીયે આટલા દિવસ બેંકો રહેશે બંધઃ જરૂરી કામકાજ આવતીકાલે જ પતાવી લ્યો…

ભારતના અલગ અલગ રાજ્યોમાં બેંકોમાં 9 દિવસની રજા નિર્ધારિત છે. ત્યારે જો આપને બેંકોના કોઈપણ કામકાજ બાકી હોય તો આવતીકાલે

Read more