લક્ષ્મીએ લગ્ન કર્યા વિના જ દીકરીને જન્મ આપ્યો! જેના થકી દીકરી આવી એ છોડીને ચાલ્યા ગયો, આ કારણે લગ્ન ન કર્યા.

લક્ષ્મીએ લગ્ન કર્યા વિના જ દીકરીને જન્મ આપ્યો! જેના થકી દીકરી આવી એ છોડીને ચાલ્યા ગયો, આ કારણે લગ્ન ન કર્યા.

તમે અહીંથી શેર કરી શકો છો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *